Winkelmandje 0
Klantenservice Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VAPRO B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-Gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-Gravenhage.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(Cursus)materiaal: Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan tekeningen, schema’s, examens, antwoordmodellen, vragenlijsten, boeken, CD-roms, software en ander door VAPRO aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en/of door VAPRO ontwikkeld materiaal.
Cursus: Een cursus, training of opleiding, welke is ontwikkeld door VAPRO en/of wordt gegeven door (medewerkers van) VAPRO en/of in te schakelen derden. Hieronder vallen zowel incompany trainingen, cursussen ontwikkeld voor scholen als individuele cursussen.
Leermiddelen: Verzameling van alle soorten lesmaterialen die door VAPRO zijn of worden ontwikkeld en/of uitgegeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan boeken, CD-roms en printing on demand materiaal.
Opdrachtgever: Iedere partij aan wie een offerte of aanbieding van VAPRO is gericht en iedere partij met wie VAPRO een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten sluit of heeft gesloten.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: VAPRO B.V.
Vestigings- & bezoekadres: Loire 150, 2491 AK te 's-Gravenhage
KvK-nummer: 27145441

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden van VAPRO zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen afkomstig van VAPRO, alsmede op alle overeenkomsten tussen VAPRO en Opdrachtgever, waaronder overeenkomsten met betrekking tot het leveren en/of ontwikkelen van (cursus)materiaal of leermiddelen, het geven van cursussen en adviezen, het organiseren en afnemen van examens en het tijdelijk (op projectbasis) beschikbaar stellen van personeel, alsmede op alle daarop volgende overeenkomsten en vervolgopdrachten (verder te noemen: “de Overeenkomst”).
2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden door VAPRO uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Offertes

1. Alle door VAPRO uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtnemer wordt aanvaard, heeft VAPRO het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Overeenkomst met VAPRO komt tot stand nadat de volledig ingevulde offerte, zonder wijziging(en) en voorzien van een handtekening voor akkoord van Opdrachtgever, door VAPRO is ontvangen, behoudens de mogelijkheid tot herroeping als bedoeld in het voorgaande lid en behoudens het navolgende lid.
3. Een Overeenkomst met betrekking tot levering van leermiddelen komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door VAPRO. VAPRO is gerechtigd bestellingen niet te accepteren dan wel voorwaarden aan de levering verbinden.
4. Wijzigingen met betrekking tot een Overeenkomst gelden slechts indien VAPRO daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 3 - Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het (cursus)materiaal en de leermiddelen blijven te allen tijde bij VAPRO berusten.
2. Het (cursus)materiaal en de leermiddelen zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Opdrachtgever. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of andere wijzen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAPRO. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om het (cursus)materiaal en leermiddelen van VAPRO geheel of gedeeltelijk over te nemen, te wijzigen en/of aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van VAPRO. Hieronder wordt mede begrepen het overnemen, wijzigen en/of aanpassen van een lay-out, iconen en schema’s.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op het (cursus)materiaal of leermiddelen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 4 - Geheimhouding

1. Zowel VAPRO als Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, welke in het kader van de Overeenkomst is verstrekt dan wel waarmee partijen anderszins in het kader van de Overeenkomst bekend zijn geworden. Partijen verplichten zich om de bedoelde informatie uitsluitend te zullen aanwenden ten nutte van de tussen hen gesloten Overeenkomst.
2. Omvat de Overeenkomst het geven van cursussen door VAPRO, dan zal Opdrachtgever aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van VAPRO met betrekking tot deze cursus(sen).
3. Partijen zien erop toe dat de verplichting tot geheimhouding door haar medewerkers wordt nageleefd.

Artikel 5 - Non sollicitatiebeding

1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één of meer van de medewerkers van VAPRO, dan wel deze op enigerlei andere wijze te werk te stellen, tenzij VAPRO hiervoor vooraf haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 6 - Boetebeding

1. Opdrachtgever verbeurt aan VAPRO een onmiddellijk opeisbare boete van éénmalig € 25.000,- (per gebeurtenis) indien Opdrachtgever één of meerdere van de verplichtingen uit artikel 3, 4 of 5 schendt, alsmede een boete van € 1.000,- per dag voor elke dag of gedeelte van de dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van VAPRO de werkelijk geleden en/of te lijden schade te verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 7 - Levertijd

1. Levertijden worden door VAPRO bij benadering vastgesteld en zijn niet aan te merken als fatale termijn.
2. De levering van leermiddelen is bij benadering 5 tot 7 werkdagen.
3. Overschrijding van de levertijd levert voor Opdrachtgever in geen geval een recht op schadevergoeding op dan wel een grond om de Overeenkomst te ontbinden of vernietigen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. De door VAPRO aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van VAPRO zolang Opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die VAPRO op Opdrachtgever heeft wegens tekortschieten in de nakoming van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
2. Opdrachtgever dient de door VAPRO geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van VAPRO, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
3. Opdrachtgever is verplicht om in geval van beslag, surséance van betaling en faillissement, direct melding te maken van het eigendomsvoorbehoud aan de deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator. Tevens zal Opdrachtgever in voornoemde situaties VAPRO hier onverwijld van in kennis stellen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. In het geval aansprakelijkheid van VAPRO is gedekt onder een voor VAPRO afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor het desbetreffende geval uit hoofde van die aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het voor dat geval onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
2. In het geval er geen aanspraak op dekking onder een voor VAPRO afgesloten aansprakelijkheidsverzekering bestaat, is de aansprakelijkheid van VAPRO steeds beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of, indien sprake is van een duurovereenkomst, tot het factuurbedrag (exclusief BTW) over een periode van maximaal zes maanden, een en ander tot een maximum van € 25.000,--.
3. VAPRO is evenwel niet aansprakelijk:
a. voor schade die het gevolg is van verlies, beschadiging en/of diefstal van zaken, gegevens en/of data;
b. voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder het niet tijdig ter beschikking stellen van de juiste, voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens;
c. voor schade die het gevolg is van een tekortkoming of fout van een door VAPRO ingeschakelde derde;
d. voor gevolgschade, waaronder bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
e. voor schade die verhaald kan worden op een verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever en/of op een derde.
4. Indien en voor zover VAPRO door derden wordt aangesproken voor vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van VAPRO krachtens dit artikel tegenover Opdrachtgever is beperkt of uitgesloten, zal Opdrachtgever VAPRO voor die aanspraken vrijwaren.

Artikel 10 - Gegevensuitwisseling, beschikbaar gestelde informatie en privacy

1. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van gegevens en/of informatie beschikbaar gesteld door Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de juistheid van deze gegevens en informatie. VAPRO is in geen geval aansprakelijk voor onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
2. Bij het uitwisselen van privacygegevens neemt VAPRO de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en dat zij daarover transparant is. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.
3. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de gesloten en/of nog te sluiten overeenkomst teneinde de diensten te kunnen leveren aan Opdrachtgever door VAPRO, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
4. VAPRO zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan nodig voor overeengekomen dienst.
5. Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan VAPRO worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.
6. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart VAPRO tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
7. VAPRO zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
8. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen kan hij/zij een verzoek richten aan VAPRO. VAPRO zal dit verzoek afhandelen, conform de algemene Verordening Gegevensbescherming.
9. Hoe VAPRO omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in de privacyverklaring.

Artikel 11 - Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van VAPRO opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VAPRO niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien VAPRO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan VAPRO zijn toe te rekenen. Hieronder wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, overmacht aan de zijde van in te schakelen derden waarvan VAPRO bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 12 - Wijzigen/actualiseren van het (cursus)materiaal

1. VAPRO behoudt zich het recht voor het (cursus)materiaal en leermiddelen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren en/of wijzigen.

Artikel 13 - Annulering door VAPRO

1. VAPRO behoudt zich het recht voor medewerkers tussentijds te vervangen. Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden een medewerker niet (meer) beschikbaar is voor het geven van de cursus en niet vervangen kan worden, zal VAPRO al het redelijke in het werk stellen om de cursus op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, zal VAPRO de reeds door Opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende (onderdelen van de) cursus verrichte betalingen restitueren.
2. VAPRO behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. VAPRO zal Opdrachtgever hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk in kennis stellen. VAPRO zal indien mogelijk een alternatief voor de geannuleerde cursus aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, of Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, zal het door Opdrachtgever met betrekking tot de desbetreffende cursus reeds betaalde door VAPRO aan Opdrachtgever gerestitueerd worden.

Artikel 14 - Annulering door Opdrachtgever

1. Bij schriftelijke annulering door Opdrachtgever uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus, het examen of de (advies)werkzaamheden, worden door VAPRO geen kosten in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering door Opdrachtgever uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van de cursus het examen of de (advies)werkzaamheden, is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen zeven werkdagen voor aanvang van de cursus het examen of de (advies)werkzaamheden is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd. Ingeval er geen vaste vergoeding (maar bijvoorbeeld een uurtarief) is overeengekomen, wordt uitgegaan van een inschatting van de totale vergoeding, die bij uitvoering van de beoogde werkzaamheden verschuldigd zou zijn geworden.
2. Vervanging van een deelnemer van de cursus of het examen door een ander is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van VAPRO.

Artikel 15 - Reclamaties

1. Reclamaties dienen bij aangetekend schrijven en deugdelijk gemotiveerd binnen tien dagen nadat de omstandigheden waarover wordt gereclameerd zich hebben voorgedaan aan VAPRO te worden overgebracht.
2. Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.
3. In geval van een gegronde reclamatie is VAPRO gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding, zulks naar keuze van VAPRO.

Artikel 16 - Bezorgadres

1. De aan het klantnummer van Opdrachtgever verbonden adresgegevens dienen als factuuradres.
2. Indien Opdrachtgever aan VAPRO opgave doet van een bezorgadres is VAPRO gerechtigd aan het adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Opdrachtgever voor de bestelling schriftelijk of online opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 17 - Retourneren

1. Digitale leermiddelen en ‘on demand’ gedrukte leermiddelen vallen buiten het herroepingsrecht. 'On demand' is een volledig geautomatiseerd proces, waarbij de bestelling direct en speciaal voor Opdrachtgever wordt geproduceerd. Retourneren tegen restitutie van de vergoeding is derhalve na totstandkoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk.
2. Indien is aangetoond dat de leermiddelen niet aan de Overeenkomst beantwoorden door verkeerde levering, of voor de levering veroorzaakte beschadiging, wordt – in afwijking van artikel 15.3 – op individuele basis getracht om dit op te lossen. In afwijking van artikel 15.1 dient daartoe binnen twee werkdagen na ontvangst van de leermiddelen te worden gereclameerd bij de klantenservice van VAPRO.

Artikel 18 - Duur, beëindiging en verlenging

1. De Overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
2. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze niet tussentijds worden opgezegd.
3. Tenzij één der partijen uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de overkomst voor bepaalde tijd de andere partij per aangetekend schrijven heeft laten weten de Overeenkomst niet voort te willen zetten, zal de Overeenkomst steeds voor de duur van één jaar tegen de alsdan geldende bepalingen worden verlengd.
4. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen onder opgaven van redenen per aangetekend schrijven worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 19 - Ontbinding

1. VAPRO is bevoegd de Overeenkomst zonder in gebreke stelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien aan Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming is geliquideerd of beëindigd, dan wel dat VAPRO op overige gronden het vermoeden heeft, dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan of zal voldoen, dan wel indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. VAPRO zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 20 - Prijzen en Betaling

1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
2. Prijsopgaves van VAPRO zijn vrijblijvend. VAPRO behoudt zich het recht voor om binnen redelijke grenzen, de prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, onder meer maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, zonder dit vooraf te melden.
3. Voor leermiddelen gelden de prijzen zoals opgenomen in de webwinkel van VAPRO. Prijswijzigingen worden alleen via de webwinkel bekend gemaakt.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na de mededeling van de prijsverhoging door VAPRO.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting.
6. In afwijking van het voorgaande lid geldt voor leermiddelen dat particulieren en afnemers, met wie VAPRO niet eerder een Overeenkomst heeft gesloten, voorafgaand aan de levering van de leermiddelen dienen te betalen.
7. Opdrachtgever is verplicht om op verzoek van VAPRO voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de door VAPRO gestelde termijn aan voldoet, raakt Opdrachtgever direct in verzuim. VAPRO heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij hierdoor lijdt op Opdrachtgever te verhalen.
8. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is direct vanaf de vervaldag rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1 % rente per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gezien als hele maand.
9. Opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan VAPRO alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Vorenbedoelde kosten bedragen 15% van het bedrag waarvoor de Opdrachtgever in gebreke is met een minimum van € 250,-, dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn dan genoemd percentage.
10. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. indien een betalingstermijn is overschreden;
b. in geval van (dreiging van) faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever;
c. indien de onderneming van Opdrachtgever wordt stilgelegd, ontbonden of geliquideerd;
d. indien er beslag wordt gelegd op zaken of vorderingen van Opdrachtgever.

Artikel 21 - Geschillen

1. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door VAPRO gedane offertes en met VAPRO gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's- Gravenhage. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van VAPRO.